Pogrzeb - Parafiaruze.pl

Przejdź do treści

Pogrzeb

Pogrzeb
Pogrzeb katolicki nie powinien być ceremonią kwiatów i wieńców, ale liturgią modlącego się Kościoła za zmarłego odprowadzanego na miejsce złożenia ciała do grobu i oczekiwania oraz modlitewnym wsparciem rodziny pogrążonej w żałobie. Dobrze, gdy wierzący uczestnicy pogrzebu z czystym sercem, po wcześniejszej Spowiedzi przystąpią na Mszy pogrzebowej do Komunii Świętej.
Krok po kroku:

  • Krok 1
Po  stwierdzeniu zgonu przez lekarza należy udać się do Urzędu Stanu  Cywilnego kompetentnego dla miejsca, gdzie nastąpiła śmierć. Urząd  sporządzi akt zgonu i wystawi dokumenty potrzebne do przeprowadzenia  pogrzebu (karta zgonu i odpis skrócony aktu zgonu).
       
  • Krok 2
By  ustalić formalności związane z pogrzebem, należy udać się do kancelarii  parafii, na terenie której zamieszkiwała osoba zmarła i tam zgłosić fakt  śmierci, okazując potrzebne dokumenty. Jeśli pogrzeb odbywa się w tej  parafii, duszpasterz sporządza kościelny akt zgonu, a także wspólnie z  rodziną i zakładem pogrzebowym ustala termin i godzinę pogrzebu. Gdy  pogrzeb ma się odbyć w innej parafii, miejscowy duszpasterz wystawia  pozwolenie oraz poświadczenie wiary i praktyk religijnych osoby zmarłej.  Z tymi dokumentami, jak również z dokumentami z USC należy udać się do  parafii, gdzie odbędzie się pogrzeb. Tam duszpasterz ustali termin  pochówku.

  • Krok 3
Po  ustaleniu formalności w parafii konieczna jest wizyta w zakładzie  pogrzebowym, który zajmuje się pochówkiem danej osoby. Należy  poinformować zakład o terminie pogrzebu ustalonym w parafii. W razie  ewentualnej niezgodności zakład kontaktuje się z parafią celem ustalenia  dogodnego terminu.

  • Krok 4         
Zgodnie  z wielowiekową tradycją, bliscy osoby zmarłej otaczają ją wspólną  modlitwą, która trwa od zgonu do pogrzebu. Niegdyś, gdy do pogrzebu  zwłoki pozostawały w domu, były to tzw. „puste noce”, w czasie których  wokół trumny gromadziła się rodzina i sąsiedzi, wspominając zmarłą  osobę, śpiewając okolicznościowe pieśni i modląc się dla niej o  zbawienie. Współcześnie bliscy spotykają się wieczorami na modlitwie  różańcowej w kaplicy domu pogrzebowego.

  • Krok 5      
Przed  pogrzebem bliscy osoby zmarłej (ci, którzy mogą to uczynić) winni  przystąpić do sakramentu pokuty. Można to zrobić w dniach  poprzedzających pogrzeb lub przed Mszą żałobną.
            
  • Krok 6        
Msza  święta odprawiana przy okazji pogrzebu jest eucharystyczną ofiarą  składaną jako dziękczynienie za każde dobro w życiu osoby zmarłej oraz  jako przebłaganie za wszelkie słabości i grzechy w jej życiu. Należy  włączyć się w tę szczególna modlitwę.


Potrzebne dokumenty:

  • Karta zgonu         
Obowiązek  wystawienia niniejszego dokumentu ma lekarz, który w okresie ostatnich  30 dni przed śmiercią udzielał danemu pacjentowi świadczeń lekarskich. W  przypadku zgonu w domu będzie to lekarz rodzinny, w razie śmierci w  szpitalu – lekarz z danego oddziału szpitalnego, zaś w przypadku innych  zgonów – lekarz pogotowia ratunkowego. Wystawioną przez lekarza kartę  zgonu trzeba dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla  miejsca, gdzie nastąpiła śmierć. Na podstawie karty kierownik USC  sporządza akt zgonu i wydaje rodzinie zmarłej osoby 3 bezpłatne  egzemplarze odpisu skróconego aktu zgonu. Kartę zgonu należy dostarczyć  do kancelarii parafialnej zgłaszając fakt śmierci bliskiej osoby.  Zostaje ona w archiwum parafialnym.
          
  • Odpis skrócony aktu zgonu (do wglądu)       
Dokument  ten sporządzany jest przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego gminy lub  miasta, na terenie której/-ego nastąpił zgon. Rodzinie wydawane są 3  egzemplarze odpisu powyższego aktu. Zgłaszając fakt śmierci w kancelarii  parafialnej, powinni mieć przy sobie ten dokument (do wglądu), ponieważ  zawiera on dane, których nie ma w karcie zgonu, a które niezbędne są do  spisania kościelnego aktu zgonu.

  • Poświadczenie wiary i praktyk religijnych osoby zmarłej       
Pogrzebu  katolickiego można udzielić tylko wiernemu wyznania katolickiego. W  przypadku pogrzebu we własnej parafii duszpasterz najczęściej dysponuje  wiedzą na temat wiary i praktyk religijnych zmarłej osoby. Inaczej jest w  sytuacji, gdy pogrzeb odbywa się poza parafią zamieszkania zmarłego.  Wówczas niezbędne jest zaświadczenie od własnego proboszcza, informujące  parafię, w której ma odbyć się pogrzeb, o postawie religijno-moralnej  osoby zmarłej.

  • Zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych        
Jeśli  to możliwe, osoba wierząca powinna przed śmiercią przystąpić do  sakramentów świętych (sakrament pokuty, namaszczenie chorych, Komunia  święta). Fakt ten winien poświadczyć kapłan, który sakramentów udzielił  (np. kapelan szpitala lub inny duszpasterz), względnie ksiądz, który z  racji pełnionej funkcji (np. proboszcz lub wikariusz parafii, gdzie  zmarła osoba zamieszkiwała) ma wiedzę na ten temat.


Kancelaria Parafialna
Parafia Św. Piotra i Pawła w Rużu
Ruże 3,  87-645 Zbójno
Kancelaria czynna: od pon. do piątku po Mszach św.
W sprawach pilnych proszę dzwonić:
502  234  211
E-mail: kancelaria@parafiaruze.pl
Wróć do spisu treści