Małżeństwo - Parafiaruze.pl

Przejdź do treści

Małżeństwo

Małżeństwo
„(...) dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i złączy się ze swoją  żoną, i będą dwoje jednym ciałem. A tak nie są już dwoje, ale jedno  ciało. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela" (Mk 10,  7-9). Małżeństwo, związek kobiety i mężczyzny, jest obrazem miłości  Chrystusa i Kościoła zrodzonego na krzyżu. Małżeństwo jako sakrament  zawierają sami narzeczeni, a kapłan tylko odbiera od nich przysięgę,  potwierdza zawarty związek w imieniu Kościoła i błogosławi. W obrzędzie  sakramentu małżeństwa najważniejsza jest przysięga, która składają sobie  narzeczeni wobec Boga na ręce kapłana w obecności przynajmniej dwóch  świadków: „Ja (N) biorę ciebie (N) za żonę (męża) i ślubuję ci miłość,  wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci.  Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy  Święci”. Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej  przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
Krok po kroku:

 • Krok 1       
Zgłoszenie  się do parafii zamieszkania jednego z narzeczonych na kilka miesięcy  przed planowanym ślubem celem poinformowania duszpasterza o zamiarze  zawarcia małżeństwa i ustalenia daty ślubu.

 • Krok 2      
Kanoniczne  badanie przedślubne (tzw. protokół) odbywa się odpowiednio wczśniej przed datą planowanego  ślubu. Jego celem jest ustalenie, czy nupturienci mogą zawrzeć ważne  małżeństwo w Kościele katolickim. Spisanie protokołu przedślubnego, ze względu na czas jaki zajmuje zwyczajnie odbywa się poza godzinami funkcjonowania kancelarii, na co należy umówić odpowiednio wcześniej.

 • Krok 3        
Jeśli  kapłan podczas badania kanonicznego nie stwierdzi żadnych przeszkód do  zawarcia małżeństwa, wówczas spisuje zapowiedzi przedślubne, przekazując  je również do parafii zamieszkania drugiego z narzeczonych.

 • Krok 4
Pierwsza  spowiedź przedślubna powinna się odbyć w możliwie krótkim czasie po  kanonicznym badaniu przedślubnym. Zaleca się, by obejmowała ona dłuższy  okres.
    
 • Krok 5  
Zgodnie  z decyzją Biskupa Płockiego spotkania dla narzeczonych stanowią  bezpośrednie przygotowanie do zawarcia małżeństwa i są obowiązkowe dla  wszystkich nupturientów.
  
 • Krok 6      
Około  tygodnia przed ślubem narzeczeni raz jeszcze odwiedzają kancelarię  parafialną, by uczestniczyć w rozmowie duszpasterskiej. W jej trakcie  kapłan zapoznaje ich krótko z teologią i liturgią sakramentu.
  
 • Krok 7  
Na  kilka dni przed zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni przystępują  po raz drugi do sakramentu pokuty i pojednania. Konieczne jest, aby  sakrament małżeństwa przyjąć w stanie łaski uświęcającej.
   
 • Krok 8
Uroczystość zaślubin to jeden z najpiękniejszych momentów w życiu  narzeczonych, który wymaga ich zaangażowania. Jest wskazane, by np.  czytania z Pisma Św. lub psalm wykonał ktoś z bliskich lub znajomych.Potrzebne dokumenty:

                
 • Metryka chrztu
Podobnie,  jak w przypadku innych sakramentów, wymagane jest świadectwo chrztu.  Powinna znaleźć się na nim adnotacja, że dana osoba jest stanu wolnego.  Metryka taka ważna jest 6 miesięcy.

 • Świadectwo bierzmowania
W  przypadku gdy chrzest i bierzmowanie miały miejsce w tej samej parafii,  adnotacja o bierzmowaniu znajduje się w metryce chrztu. W  innych  sytuacjach trzeba pobrać świadectwo bierzmowania z parafii, w której  sakrament ten był udzielony.

 • Dowody osobiste
Dokumenty konieczne do potwierdzenia tożsamości narzeczonych.

 • Świadectwo szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej  
Świadectwo  (dyplom) wystawione po zakończeniu szkolnej katechizacji  przedmałżeńskiej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej lub świadectwo  (dyplom) ukończenia kursu przedmałżeńskiego organizowanego w parafii.  Ww. świadectwa wystawia podmiot, który był ich bezpośrednim  organizatorem.

 • Zaświadczenia konkordatowe z Urzędu Stanu Cywilnego  
Są  to dokumenty, które zawierają dane osobowe narzeczonych oraz  potwierdzają brak przeszkód małżeńskich, opisanych w polskim prawie.  Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie  małżeństwa wydawane przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego narzeczeni  mogą uzyskać w dowolnym urzędzie w Polsce, niezależnie od zameldowania.  Do wystawienia zaświadczeń potrzebne są dowody osobiste oraz opłata  skarbowa, którą na ogół wnosi się w kasie danego Urzędu (nie ma  konieczności przedkładania odpisu aktu urodzenia). Powyższe  zaświadczenie z dniem 1 marca 2015 r. ważne jest sześć miesięcy, a nie  tak jak dotychczas trzy miesiące.

 • Indeks spotkań dla narzeczonych
W trakcie pierwszego spotkania w kancelarii  parafialnej narzeczeni otrzymują  specjalne indeksy zawierające skrócony  katechizm, modlitwy, świadectwa spowiedzi przedmałżeńskich i   ukończenia „Spotkań dla narzeczonych”.  W trakcie rozmowy  duszpasterskiej przed ślubem narzeczeni zwracają do parafii  zaświadczenie o odbytej spowiedzi i zakończeniu udziału w  „Spotkaniach”.

Kancelaria Parafialna
Parafia Św. Piotra i Pawła w Rużu
Ruże 3,  87-645 Zbójno
Kancelaria czynna: od pon. do piątku po Mszach św.
W sprawach pilnych proszę dzwonić:
502  234  211
E-mail: kancelaria@parafiaruze.pl
Wróć do spisu treści