Chrzest - Parafiaruze.pl

Przejdź do treści

Chrzest

Chrzest
Jezus powiedział do Apostołów: "Idźcie wiec i nauczajcie wszystkie  narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt  28, 19). Przez chrzest człowiek rodzi się do życia Bożego. Chrzest jest  Paschą, czyli przejściem ze stanu śmierci grzechu do życia w łasce,  z niewoli szatana do wolności dzieci Bożych. Chrzest włącza do wspólnoty  Kościoła - Ciała Mistycznego Chrystusa - obdarza nadzieją i miłością  i otwiera drogę do nieba. Zewnętrznym znakiem chrztu jest polanie wodą  głowy przyjmującego sakrament i wymówienie słów: „Ja ciebie chrzczę  w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Właściwym miejscem udzielania  chrztu jest Kościół parafialny, a właściwym czasem sprawowania tego  sakramentu – niedzielna Msza Święta. Jeśliby prezbiter lub diakon był  nieobecny, a życiu dziecka zagrażało niebezpieczeństwo (np. w szpitalu),  chrztu udzielić może każdy człowiek, kierujący się właściwą intencją.  Taki chrzest jest ważny, trzeba go potem zgłosić w kancelarii  parafialnej oraz dopełnić obrzędów sakramentalnych w Kościele.
Krok po kroku:
            
 • Krok 1
Około  miesiąca przed planowanym chrztem rodzice powinni zgłosić ten fakt w  kancelarii parafialnej, przynosząc ze sobą dokumenty tożsamości, odpis  aktu urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko,  wiek, adres zamieszkania). Na podstawie tych dokumentów zostanie  sporządzony akt chrztu.

 • Krok 2
W  trakcie pierwszego spotkania duszpasterz ustala sposób przygotowania  rodziców i chrzestnych do ceremonii sakramentu. Powinno ono wprowadzić  rodziców w liturgię i teologię chrztu, a także zawierać informacje  praktyczne na temat przebiegu ceremonii.

 • Krok 3
Rodzice  i chrzestni powinni przed chrztem przystąpić do sakramentu pokuty.  Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rodzice z uwagi na związek  niesakramentalny, nie mogą przystępować do sakramentów świętych. Fakt  odbycia spowiedzi poświadcza spowiednik podpisem na „kartce do  spowiedzi”.

 • Krok 4
Na  kilka dni przed chrztem rodzice ponownie przychodzą do kancelarii, gdzie  duszpasterz sporządza akt chrztu. Na to spotkanie powinni przynieść  zaświadczenia o odbytej spowiedzi oraz zaświadczenia o dopuszczeniu do  godności rodziców chrzestnych (jeśli chrzestni są spoza parafii).

 • Krok 5
Po ceremonii chrztu rodzice i chrzestni składają własnoręczne podpisy w księgach metrykalnych.

Potrzebne dokumenty:

 • Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz dowody osobiste rodziców lub prawnych opiekunów.
(
Oba dokumenty wymagane są jedynie do wglądu )

 • Zaświadczenie o przynależności rodziców do Kościoła Katolickieg.
Zaświadczenie o przynależności rodziców do Kościoła Katolickiego. Gdy  rodzice pragną ochrzcić dziecko w swojej parafii, duszpasterz na ogół  nie wymaga od nich specjalnych dokumentów. W innych przypadkach rodzice  powinni udokumentować swoją przynależność do Kościoła poprzez  dostarczenie metryk chrztu i świadectw bierzmowania. Może je zastąpić  zaświadczenie od ich proboszcza. Na chrzest dziecka poza parafią rodzice  muszą też uzyskać pisemną zgodę swojego proboszcza.

 • Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych                 
                
Często  godność rodziców chrzestnych piastują dalsi krewni, niejednokrotnie  zapraszani z innych regionów kraju lub spoza Polski. W takich wypadkach  muszą oni okazać zaświadczenie od swojego proboszcza lub innego  duszpasterza (np. rektora Polskiej Misji Katolickiej), potwierdzającym  ich wiarę, dobre obyczaje i uczestnictwo w praktykach religijnych. W  parafiach diecezji płockiej, przed wydaniem takiego zaświadczenia przez  duszpasterza, obowiązuje podpisanie stosownego oświadczenia przez kandydatów na rodzica chrzestnego.

 • Dokumenty potwierdzające przystąpienie do sakramentu pokuty
Przy  zgłoszeniu dziecka do chrztu kapłan informuje, że rodzice i chrzestni  powinni przed ceremonią przystąpić do sakramentu pokuty.Kancelaria Parafialna
Parafia Św. Piotra i Pawła w Rużu
Ruże 3,  87-645 Zbójno
Kancelaria czynna: od pon. do piątku po Mszach św.
W sprawach pilnych proszę dzwonić:
502  234  211
E-mail: kancelaria@parafiaruze.pl
Wróć do spisu treści